Situl Ramsar Confluența Olt – Dunăre

English version below

Oltul se varsă în Dunăre la kilometrul 604, amonte de localitatea Turnu Măgurele. Un landșaft format pe depozite sedimentare de nisipuri fine, mâluri, argile, prundișuri cărate de ape, depuse și apoi ridicate și rearanjate de către fluviu și râu… un peisaj dinamic aflat sub forța viiturilor și interferențelor dintre uscat, apă, mlaștini șamd. În această zonă, Dunărea prezintă frânturi de păduri ripariene cu caracteristici relativ naturale, cu sălcii, plopi, arini, stejari, frasini pe care urcă viță de vie sălbatică… Ultimul sector al Oltului, aval de barajul inferior, păstrează caracteristici relativ naturale, pe când amonte totul este betonat, transformat în șirul de lacuri de baraj. Peisajul din zona confluenței este dominat de apele curgătoare, plajele lor cu nisip și mâl, maluri abrupte tăiate de cursul apei, insule/ bancuri de nisip, ostroave, terenuri înierbate utilizate ca pășuni, mici petece de pădure, terenuri agricole șamd.

Din punct de vedere peisagistic este destul de spectaculoasă zona de confluență, mai ales că pe malul bulgăresc al Dunării există pereți lipsiți de vegetație care oferă o caracteristică aparte locului. Amonte de confluență, în zona localității Islaz și până sus către Corabia există zone cu bălți întinse aflate în vecinătatea Dunării, frecventate de un mare număr de păsări. În vecinătatea Oltului, aval de ultimul baraj de pe cursul lui inferior, există bălți cu vegetație abundentă, inclusive tufărișuri și mici petece de pădure, interesante habitate care reprezintă loc de cuibărire pentru rața roșie și cormoranul mic.

Situl Natura 2000 ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele, are 7.024 hectare, cuprinse între 3 și 47 m altitudine. Circa 1% din suprafața sitului este acoperit cu păduri/ zăvoaie de salcie albă (Salix alba) și plop alb (Populus alba). Tot circa 1% este pădure ripariană mixtă de stejar (Quercus robur), ulm (Ulmus laevis), frasini (Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia), pădure prezentă în mod natural în lungul marilor râuri. Tot 1% are habitatul denumit “pajiști aluviale din Cnidion dubii”. O arie de doar 0,1% din suprafața sitului este acoperită cu pădure aluvială cu arin (Alnus glutinosa) și frasin (Fraxinus excelsior). Conform Formularului Standard al sitului (SCI), dintre nevertebrate trăiește aici melcul dulcicol Theodoxus transversalis, o serie de specii de pești de interes comunitar (Alosa pontica, Aspius aspius, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri – specie la care nu este sigură prezența, Zingel zingel, Zingel streber, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia, Gymnocephalus schratzer, Gymnocephalus baloni), dintre amfibieni izvorașul cu burta roșie (Bombina bombina) și tritonul dobrogean (Triturus dobrogicus), iar dintre mamifere, popândăul (Spermophilus citellus).

Situl Natura 2000 ROSPA0024 Confluența Olt – Dunăre, situat în regiunea biogeografică continentală, la limita dintre județele Olt și Teleorman, are o suprafață de 21.285,4 hectare, cuprinse altitudinal între 3 și 53 m. Situl cuprinde și Ostrovul Mare înconjurat de apele danubiene, precum și lacurile de acumulare Izbiceni și Frunzaru, situate pe Olt. Conform Formularului Standard al sitului (SPA) cuibăresc aici 4-6 perechi de pescărel albastru (Alcedo atthis), 4-10 perechi de pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus), 16-20 p. dumbrăveancă (Coracias garrulus), 6-10 p. ciocănitoare de stejar (Dendrocopus medius), 6-10 p. ghionoaie sură (Picus canus), 12-20 p. stârc de noapte (Nycticorax nycticorax), 350-450 p. cormorani mici (Phalacrocorax pygmeus). În timpul pasajului, situl este utilizat de 80-150 chirighițe cu obraz alb (Chlidonias hybridus), 50-150 chirighițe negre (Chlidonias niger), 1-5 lebede de iarnă (Cygnus cygnus), 2-10 picioroange (Himantopus himantopus), 30-60 lopătari (Platalea leucorodia), 70-140 chire mici (Sterna albifrons), 200-400 chire de baltă (Sterna hirundo), 500-1.000 fluierari de mlaștină (Tringa glareola). Totodată, apar aici în perioadele de migrație mari efective de rațe sălbatice din variate specii, gâște sălbatice, pelicani, lebede, astfel că situl are peste 20.000 de exemplare de păsări de baltă în timpul migrației. Situl Ramsar Confluența Olt – Dunăre (nr. 2065), a fost desemnat în 2012, acoperind 46.623 hectare; este planificată crearea unui sit Ramsar transfrontalier (România-Bulgaria).

Prin îndiguirile și desecările realizate în secolul 20, peste 70% din zona inundabilă naturală a Dunării au fost pierdute pentru fluviu, ceea ce a redus capacitatea de retenție a apelor, de domolire a viiturilor prin apele care se revărsau în zone inundabile; au fost astfel distruse zonele umede care erau mari producătoare de pește și paradis al păsărilor de baltă. Apele constrânse acum între diguri produc concentrarea viiturilor… iar agresivitatea puhoaielor zăgăzuite devine și mai mare. Astfel, se poate ajunge la spargerea digurilor și revărsarea apelor fluviale peste sate, peste casele locuite de oameni… și atunci apare marea tristețe a omului care a ocupat locul apelor sălbatice… pentru o vreme.

PS. Mulțumiri sincere colegilor ornitologi care au ajutat la determinarea speciilor în unele imagini: Daróczi J. Szilárd, dr. Ion Constantin.

PS2. Expediția Naturalistică de Observare și Documentare “Zone Umede Dunărene” este propusă a se derula în primele 2 săptămâni din mai 2013. Ea va include printre zonele analizate și acest sit Ramsar. Amploarea activităților va fi dependentă de resursele existente. Donații, sponsorizări, finanțări pentru susținerea acestei inițiative puteți trimite la: Asociația Valea Verde cu sediul în Sighetu Marmaţiei, având contul nr.  RO37BRDE250SV 05663842500 deschis la BRD – GSG Agenţia Sighetu Marmaţiei. Pentru detalii mă puteți contacta pe e-mail: lengyelpeter@yahoo.com

Dunărea, amonte de vărsarea Oltului

Eretă mică (Egretta garzetta)

Egrete mari (Egretta alba)  și lopătari (Platalea leucorodia)

Stârci cenușii (Ardea cinerea)

Egrete mici (Egretta garzetta)

Egrete mari (Egretta alba/ Casmerodius albus)

Fluierari negri (Tringa erythropus) și sitari de mal (Limosa limosa)

Rațe mari (Anas plathyrhynchos)

Rațe mici (Anas crecca)

Oltul – sectorul dinainte de vărsarea în Dunăre

Lăstuni de mal (Riparia riparia)

Lopătari (Platalea leucorodia) și stârci cenușii (Ardea cinerea)

Lopătari (Platalea leucorodia)

Pescăruș râzător (Larus ridibundus)

Egretă mică (Egretta garzetta)

Sitar de mal (Limosa limosa)

Cormorani mici (Phalacrocorax pygmeus)

Cormorani mari (Phalacrocorax carbo)

Fluierar de mlaștină (Tringa glareola)

Fluierar negru (Tringa erythropus)

Piciorong (Himantopus himantopus)

Nagâț (Vanellus vanellus)

Stârc cenușiu (Ardea cinerea)

Prundăraș gulerat (Charadrius dubius)

Pescărel albastru (Alcedo atthis)

Stârc galben (Ardeola ralloides)

Ciocîntors (Recurvirostra avosetta)

Sfrâncioc cu frunte neagră (Lanius minor)

Șorecar mare (Buteo rufinus)

Popândău (Citellus citellus)

Cormorani mari (Phalacrocorax carbo)

Imagini de la inundațiile din vara lui 2006

The Olt River flows into the Danube at km 604, upstream from the town of Turnu Măgurele. A landscape formed on sedimentary deposits of fine sands, clay, gravel carried by water, then lifted and rearranged, deposited by the river… a dynamic landscape shaped by floods at the interference between land, water, wetlands. In this area, fragments of the Danube riparian forest have relatively natural features, with willows, poplars, alders, oaks, ash trees, climbed by lianas… Last sector of the Olt, downstream from the lowest dam, kept relatively natural features, while upstream everything is concrete, transformed into a series of reservoirs. The protected landscape is dominated by the confluence of the rivers, their beaches with sand and mud, steep banks cut the water, islands, land used as pasture, small patches of forest, farmland and so on.

In terms of scenery the confluence area is quite spectacular, especially because the Bulgarian bank of the Danube has barren walls, offering a special feature to the site. Upstream of the confluence, at the locality of Islaz there are areas with large wetlands in the vicinity of the Danube, used by a large number of birds. Near the Olt river, downstream from the last dam, there are lakes with reed and marsh vegetation, also small patches of forest, habitats that are vital places for the nesting of ferruginous duck and pygmy cormorants.


The Natura 2000 site ROSCI0044 Corabia – Turnu Măgurele, has 7,024 hectares between 3 and 47 m altitude. At the banks of the Danube, there are alluvial meadows, forests with white willow (Salix alba), white poplar (Populus alba), alder (Alnus glutinosa), oak (Quercus robur), elm (Ulmus laevis), ash (Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia), naturally occurring forest along major rivers. According to Standard Form of the Site (SCI), a freshwater snail (Theodoxus transversalis) species of community interest is living here, also a number of fish species of community interest (Alosa pontica, Aspius aspius, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri – a species that is not sure to be present, Zingel zingel, Zingel streber, Pelecus cultratus, Rhodeus sericeus amarus, Misgurnus fossilis, Cobitis taenia, Gymnocephalus schratzer, Gymnocephalus baloni); some amphibians (Bombina bombina, Triturus dobrogicus), also the ground squirrel (Spermophilus citellus) is present in the landscape.

The Natura 2000 site ROSPA0024 Confluence Olt – Danube, located in the continental biogeographical region, on the border of Olt and Teleorman Counties, has an area of ​​21,285.4 hectares, an altitude ranging between 3 and 53 m. The site includes Ostrovul Mare, an island surrounded by the waters of the Danube, and reservoirs of Frunzaru and Izbiceni, located on the Olt river. According to the Standard Form of the site (SPA) 4-6 pairs of kingfisher (Alcedo atthis) are nesting here, also 4-10 pairs of stone curlew (Burhinus oedicnemus), 16-20 p roller (Coracias garrulus), 6-10 p middle spotted woodpecker (Dendrocopus medius), 6-10 p grey-headed woodpecker (Picus canus), 12-20 p night heron (Nycticorax nycticorax), 350-450 pairs of pygmy cormorants (Phalacrocorax pygmeus) and so on. During the migration, the site is used by 80-150 whiskered tern (Chlidonias hybridus), 50-150 black tern (Chlidonias niger), 1-5 whooper swans (Cygnus cygnus), 2-10 stilts (Himantopus himantopus) 30-60 spoonbills (Platalea leucorodia), 70-140 little terns (Sterna albifrons), 200-400, common terns (Sterna hirundo), 500-1000 wood sandpiper (Tringa glareola). During the migration, we can see here large flocks of various species of wild ducks, geese, pelicans, swans, so the site has more than 20,000 exemplars of waterfowls in this period. The Ramsar site Confluence of Olt and Danube (no. 2065) was designated in 2012, covering 46,623 hectares; it is planned to create a transboundary Ramsar site (Romania and Bulgaria).

The dams and drainage realized in the 20th century, produced the situation when more than 70% of the natural floodplain of the Danube were lost for the river, which reduced flood-water retention capacity; before being thus destroyed, these natural wetlands were able to produce large fish harvests and also they were a waterfowl paradise. Now, constrained between levees, the flood-waters cause a high pressure on the levees… and aggressiveness of the floods is becoming more powerful. Thus, it can lead to breaking levees and river flooding across villages over the houses inhabited by people… and then is coming the deep sadness of the man who was inhabiting the place of a large and wild river… for a while.


PS. We are planning an „Danube Wetlands Naturalist Expedition” to be undertaken in the first two weeks of May 2013. It will include among the areas analyzed also this Ramsar site. Scale of the activities will depend on the available resources. Donations, sponsorships, grants to support this initiative can be send to: Green Valley Association based in Sighetu Marmației, account no. RO37BRDE250SV 05663842500 opened at BRD – GSG Agenţia Sighetu Marmaţiei, Romania. For details you can contact me by e-mail: lengyelpeter@yahoo.com

We are organizing personalized trips, a Danube Wetland Photo Safari being an unforgettable adventure in the wild Danubian landscapes; those interested to participate, able to finance a 10-14 day bird-watching expedition, can contact me by e-mail: lengyelpeter@yahoo.com

© dr. Peter Lengyel

Acest articol a fost publicat în Campia Dunarii de Jos. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

10 răspunsuri la Situl Ramsar Confluența Olt – Dunăre

 1. Eliz zice:

  frumoase fotografiile cu pasari. cea in care Piciorongul prinde un pestisor imi place cel mai mult.
  P.S. mersi de informatii.

  Apreciază

 2. Jozsef zice:

  Stolul de rate’n zbor apartin speciei Anas querquedula, Rate caraitoare, frumos, felicitari!

  Apreciază

 3. Doina Cioaca zice:

  Foarte frumos! Sunt locuri pe unde eu am copilarit si pe unde mai trec din cand in cand… Iar Dunarea este fascinanta. Mi-au placut tare mult fotografiile de la acest sit. Multumesc Peter!

  Apreciază

 4. Pingback: FOTO Călătorie pe ape și uscat: Situl Ramsar Confluența Olt-Dunăre | TOTB.ro - Think Outside the Box

 5. Silke Nebel zice:

  Thanks for posting your wonderful pictures so generously on the web – they remind me of why I became a biologist in the first place!!

  The images are truly terrific. Please keep up the good work.

  Silke

  Apreciază

 6. Cristi zice:

  Frumoase poze. Nici nu stiam de aceste locuri. Multumim ca impartasiti aceste poze deosebite.

  Apreciază

 7. R Gopakumar zice:

  Wonderful pictures. Congratulations!

  Apreciază

 8. Teofan zice:

  Minunate fotografii! Sunt din Islaz, unde se varsa Oltul in Dunare, coltul ala de rai ar trebui mult mai bine respectat si conservat…

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s