Zbor peste Dobrogea

Dobrogea reprezintă o atracție irezistibilă pentru naturaliștii de pe la noi: biodiversitatea spectaculoasă prin influențele estice și mediterane, elemente pontice, specii rare, endemice sau relictare șamd. Un teritoriu aparte, o zonă diferită de restul țării atât peisagistic, cât faunistic, floristic, arheologic şi cultural… Orice ornitolog va aminti Histria, Grindul Lupilor, Grindul Chituc etc., ca zone foarte interesante, având o maximă importanţă pentru avifauna noastră. Herpetologul va zice desigur că Dobrogea este regiunea cu cea mai interesantă faună de reptile din România… și va aminti de Hagieni, Babadag sau Cochirleni. Se cunosc din Dobrogea peste 1.100 de specii de plante, dintre care peste 120 de specii sunt pe Lista Roşie a plantelor din România. Se pot înşira exemple de specii rare, endemice, liste lungi de denumiri ştiinţifice. Biodiversitatea dobrogeană este evident interesantă, valoroasă, demnă de un grad de protecţie mult mai ridicat decât cel pe care putem să îl constatăm în prezent.

Pe lângă uluitoarea diversitate a speciilor ‘obișnuite’, oricând poate să apară o ‘surpriză’, o specie rară ori nesemnalată de pe la noi, poate chiar nouă pentru știință. Mult mai complicată este însă studierea de interacțiuni din cadrul ecosistemelor funcționale… a petecelor naturale cu o extindere spațială foarte limitată… înconjurate de matricea peisajului antropizat… arii protejate care așteaptă naturaliști ce vor dispune de capacitatea și energia necesară pentru studierea și înțelegerea naturii dobrogene. Înțelegerea științifică este fundamental necesară dar nu și suficientă pentru crearea și implementarea unor planuri de conservare a biodiversității dobrogene. Este necesară crearea suportului public și a suportului politic pentru conservare, prin educație ecologică și mediatizarea valorilor naturale existente, încât acestea să intre în conștiința publică…


Realitatea naturalistică dobrogeană actuală se caracterizează prin splendide frânturi de ecosisteme păstrate până azi, arii protejate care mențin o biodiversitate exuberantă, aspecte peisagistice uluitor de frumoase și foarte puțin cunoscute și recunoscute… locuri admirabile dar puțin ocrotite și slab promovate… deși au o valoare inestimabilă. Dobrogea este un întins teritoriu uscat, compus din câmpii și culmi molcome, versanți stâncoși, râpe de loess… un peisaj în general arid, acoperit în mod natural cu stepe și silvostepe, având și câteva lacuri și mlaștini preponderent pe lângă Danubius și prin zona costieră pontică.

Brațe ale Dunării, pe lângă ostroave și insule din zona Brăila

Extremitatea nord-estică a Peninsulei Balcanice, Dobrogea este mărginită de cursul inferior al Dunării, întinderile zonelor umede deltaice… și vastitatea apelor marine. Habitate costiere ale periferiei marine dobrogene, când ajung să fie subacvatice devin parte din ecosistemul Mării Negre. Dar varietatea de organisme care trăiesc în fisurile rocilor, la limita dintre uscat și mare, cărui ecosistem îi aparțin? Nisipuri deltaice uscate și acoperite de stepa dobrogeană aparțin ele Deltei sau Dobrogei? Zonele inundabile ale Dunării, când acoperite de apele fluviale când rămase stepe uscate… specii cu stadii acvatice și terestre sunt și ele “la limită”… Stâncăriile calcaroase ale insulelor Popina și Bisericuța, înconjurate de apele întinse salmastre/ îndulcite ale sistemului lagunar Razelm-Sinoe, arată că întrepătrunderea dintre mare, deltă și uscatul dobrogean prezintă aspecte de interferență ecotonală pe la “margine de Dobrogea”… întrepătrunderi absolut naturale dar greu de integrat în delimitări stabilite de oameni… și cu atât mai puțin de acceptat pentru birocrați; linia graniței actuale dintre România și Bulgaria, care taie peisajul doar din punct de vedere administrativ, este evident o demarcație fără nici un fel de semnificație biologică… și totuși multe abordări naturalistice se auto-limitează pe astfel de linii…

Înainte de interferențele umane, peisajul dobrogean era o uriașă întindere de silvostepe, câmpie stepică cu pâlcuri de arbori și tufărișuri, păduri mai consistente, precum și niște bălți și lacuri din zona fluviatilă și lagune costiere de mică adâncime dar întindere relativ mare. Rare stâncării apar la suprafață ici-colo, cel mai reprezentativ fiind peisajul Munților Măcinului cu uriași de piatră de forme ciudate, dar există și alte stâncării spectaculoase, cum ar fi zona Cheilor Dobrogei cu recifii săi calcaroși, Gura Dobrogei, Canaraua Fetii, Canaralele de la Hârșova șamd. Valori naturale actuale din Dobrogea au o oarecare protecție prin existența Parcului Național Munții Măcinului, a câtorva zeci de minuscule rezervații naturale, a siturilor Natura 2000 de mari suprafețe dar lipsite de conștientizare locală sau delimitare în teren… iar marele spațiu protejat al Rezervației Biosferei Delta Dunării atinge tangențial teritoriul uscatului dobrogean.

Munții Măcin

Ariile protejate dobrogene sunt în diferite situații privind starea lor actuală și trendurile deja instalate. În două decenii de incursiuni dobrogene, după căutarea activă a locurilor exemplificatoare pentru valoarea naturală a acestui peisaj… după nenumărate discuții cu unii dintre cei care au o părere bine fundamentată despre biodiversitatea dobrogeană, se coagulează o oarecare imagine de ansamblu privind esența sălbăticiei de pe aici.

Cariere de piatră în Munții Măcin

Există arii protejate în care se poate spera un viitor rezonabil de bun pentru biodiversitate, cum ar fi Parcul Național Munții Măcin: prin dimensiunea pădurilor de aici, prin accesibilitatea puțin facilă a pantelor stâncoase și situarea în afara zonelor cu aflux turistic devastator, se poate spera ca agresiunea umană să rămână limitată la zonele din vecinătatea traseelor turistice și a carierelor care macină periferia muntelui. Pădurile Măcinului privite de sus, arată grava intervenție silviculturală… patternul dispunerii diferitelor specii arată că suntem departe de o situație naturală sau cvasinaturală.

Stațiunea de cercetări biologice marine Ioan Borcea, în rezervația de dune de la Agigea

Cât privește rezervația dunelor de nisip de la Agigea, aici degradarea este evidentă, și situația oarecum lipsită de speranță: un teritoriu redus ca suprafață, cu catacombele cazematelor subterane de beton, înconjurat de gard, cale ferată, sanatoriu șamd, izolat de mare prin infrastructura portuară Agigea-Sud aflată în expansiune, vegetația din “rezervație” a fost puternic ruderalizată, câteva specii mai interesante supraviețuind la limita de a fi înecate de buruienișuri și plante invazive alohtone… pe mici arii plivite pe dune de nisip mai există câteva zeci de exemplare de volbură de nisip… ca un simbol al unei lupte cvasi-pierdute.

Cheile Dobrogei

Desigur, atenția naturaliștilor este atrasă mai ales de acel “un procent” al Dobrogei care reprezintă totalitatea nestematelor biodiversității acestui ținut: arii protejate mai renumite (Măcin, Hagieni) sau mai puțin cunoscute (Esechioi, Alah Bair), păduri întinse despre care se știe din auzite (Niculițel – Valea Teilor) sau locuri minuscule unde echipe întregi de cercetători au investit uriașe energii pentru a elucida procese ecosistemice necunoscute (peștera Movile). Evident, pot să existe și situații aparte, când elemente valoroase de biodiversitate se situează în afara ecosistemelor naturale sau cvasinaturale, protejate oarecum prin desemnarea de “arii protejate”: un exemplu este cazul gâștelor care vin în stoluri uriașe pe timp de iarnă, stoluri care pot avea mii sau chiar zeci și uneori peste 100.000 de exemplare, incluzând și gâște cu gât roșu… și care se așează să se hrănească pe terenuri cultivate cu cereale, unde sunt împușcate la grămadă de tot felul de imbecili, mulți italieni.

Oameni și cai (mamifere care lucrează pe câmp)

Dacă zbori peste Dobrogea, constați că la ora actuală ea este de fapt un uriaș teren agricol, presărat cu sate răsfirate. Când ceva este devastat, se zice că “a rămas ca în urma lăcustelor”.

Cu ocazia călătoriilor dobrogene terestre sau prin aer, putem observa transformarea incredibilă a peisajului natural, consecinţă a activităţilor umane. Există locuri unde până la linia orizontului nu mai vezi un arbore sau o tufă, doar terenul negru răscolit de arătură, în locul ecosistemelor complexe de silvostepă, stepă, pădure, lacuri şi mlaştini care adăposteau populaţiile a nenumărate specii.

Cultivarea cerealelor pe uriașe suprafețe face ca o mare parte a peisajului să fie lipsit de condiții de existență pentru aproape toate speciile sălbatice, cu excepția unor păsări cum ar fi stolurile de gâște care se pot hrăni în astfel de locuri, în timp de toamnă/ iarnă. Pământul arat adânc, acoperit de lanuri interminabile și uniforme, prezintă ceva atracție la momentul aratului pentru câțiva pescăruși, ciori și berze, iar după recoltare este colindat de stoluri de păsări granivore, dar asta nu prea schimbă realitatea că de fapt aria este un uriaș deșert antropic.

Zonele care sunt relativ naturale, păduri și stepe, silvostepe, stâncării, lacuri și mlaștini, cursuri de ape, au ajuns să fie mai mult excepția de la regula peisajului antropizat/ banalizat. Prezența umană multimilenară a dus la transformarea peisajului, încât acum doar probabil că 1% din teritoriul dobrogean prezintă caractere naturale sau cvasinaturale… iar “restul” de 99% a suprafeței este ocupat de zone locuite, infrastructură și mai cu seamă monoculturi agricole… terenuri arate și cultivate cu porumb, grâu, secară, floarea soarelui, rapiță șamd. Se pot vedea plantații de viță de vie, atât actuale cât și dealuri terasate cândva, acum acoperite de zone înierbate ori tufărișuri uscate.

Există pe aici “o bogăție” de peisaje rurale ruderalizate, cu măgari păscând printre ciulini, turme de capre, vite și oi păzite de ciobani și câini uitați de lume. Animale domesticite pasc pe terenuri agricole, pe lângă ape sau prin tufărișuri, prin stepe și chiar prin pădurile dobrogene.

Oi, oi, oi

Tăcerea mieilor

Băiatul și caprele

Vite la mal de Dunăre

Stilul de viață bazat pe creșterea acestor animale este încă puternic răspândit în peisajul rural arhaic al cărui stil de viață pare că nu are nici o legătură cu lumea postmodernă. Cât timp stocurile de animale domestice scoase la păscut nu sunt exagerat de mari, prezența lor nu afectează dramatic biodiversitatea acestor locuri, dar câinii de la stâne pot să hăituiască sălbăticiunile…

Iarba cea mai bună păscută de animale domesticite face ca ierbivore sălbatice prezente încă în peisaj să fie constrânse “să se mulțumească” cu locuri mai marginale și mai puțin favorabile supraviețuirii.

O vastă câmpie cu soluri formate preponderent pe loess, uneori cu râpe unde devine vizibilă secțiunea și “structura locului”… Dacă privești de sus aceste râpe de loess, cu morfologie mai simplă sau mai ramificate, vezi că ele acționează ca niște “refugii pentru natură”, de multe ori ele fiind zone sălbatice înconjurate de un peisaj al monoculturilor agricole.

Până și o simplă movilă (tumul), amintire funerară a unor căpetenii din populațiile care cândva hoinăreau prin stepa dobrogeană, poate să fie o mică insulă de vegetație naturală populată de animale ce-și găsesc un infinitezimal refugiu în peisaj… dar acestă mică pată de habitat, acesta “piatră de pășire” poate reprezenta diferența între existență sau dispariție pentru o populație, o metapopulație, poate chiar o specie endemică… necunoscută de incipienta noastră știință.

Interesant este cursul meandrat–adâncit al unor cursuri de ape ce străbat peisajul arid… Spre exemplu în Cheile Dobrogei, printre pereții calcaroși care mărginesc un teren aplatizat, o adâncitură meandrată este traseul unui nesemnificativ fir de apă, scurgere de-abia existentă în comparație cu dimensiunea văii… Acest pattern al cursurilor sinuoase dezvoltate pe câmpii aluvionare mărginite de versanți de stâncă este destul de răspândit în peisajul dobrogean.

Survolezi Dobrogea şi admiri întinderea aproape netedă de sub tine, zonă care deși puternic antropizată, are încă atâtea și atâtea comori naturale încât atrage permanent spre descoperire şi strigă pentru ocrotire. Vezi de sus stepele pârjolite, pădurile insulare ca oaze umbroase, mlaştini ca insule de umezeală dătătoare de viață. În nord-vest apar Munţii Măcinului, munţi hercinici tociţi de eroziunea derulată în enorma perioadă scursă de la formarea lor; este de necontestat frumuseţea peisajului ca şi valoarea speciilor relictare care şi-au găsit aici un refugiu în singurele văi mai reci, mai umede şi mai umbroase în căldura înăbuşitoare a verilor dobrogene. În stepe şi silvostepe uscate, de-a lungul Dunării şi în stufărişurile dinspre Deltă, ca şi în apele costiere ale Mării Negre o diversitate exuberantă de organisme a reuşit să se menţină în comunităţi ale căror importanţă este eventual înțeleasă de naturaliști… oameni care trebuie să le prezinte și celor care încă nu conștientizează stringența protejării lor. Cu aceste fiinţe sălbatice trebuie să găsim o cale de coexistenţă. Nu este vorba doar de dreptul lor de a trăi, nu este vorba de interesul savantului de a păstra exemple de organisme într-un muzeu viu, nu este vorba de un dar pe care omul îl face naturii. Este vorba pur şi simplu de supravieţuirea noastră îndelungată, care nu este posibilă în zone degradate, fără ecosisteme funcţionale, care ne asigură stabilitate climatică, apă curată, oxigen, resurse diversificate de hrană şi liniştea unei plimbări în natură, sentimentul înălţător al contemplării lumii vii ai cărei parte suntem şi noi.

Cetatea Enisala

Urme de existență umană dobrogeană preistorică sunt variate, emblematică fiind statueta Gânditorului de la Hamangia (neolitic). Diferite valuri de cucerire s-au succedat pe parcursul secolelor multe… sciți, perși, greci, romani, carpi, goți și ostrogoți, bulgari, otomani, ruși se căsăpeau reciproc pentru a deține un petec de pământ pe care să trăiască… pe care să îl exploateze. Acum avem o populație amestecată de valurile timpului… ruine de cetăți grecești si fortificații romane ale teritoriului numit cândva Scitia Minor, moschei musulmane încă utilizate de turci și tătari, case cu albastre porți și garduri ale rușilor lipoveni, urme ale grecilor, bulgarilor, ucrainienilor șamd, și prezența mai recentă dar masivă (acum 91%) a românilor proveniți din masiva colonizare începută pe la sfârșitul secolului 19… plecarea bulgarilor în Bulgaria, plecarea masivă a turcilor către Turcia lui Ataturk… arată cât de multe au fost și sunt în schimbare… nimic nou sub Soare… doar o forfotă a oamenilor.

Canalul Dunăre – Marea Neagră

Canalul Dunăre – Marea Neagră, o tăietură betonată rectilinie realizată între 1949-1984, este un loc unde mulți intelectuali au fost distruși voit, exterminți de regimul care nu suporta libertatea de gândire și de exprimare, nici apartenența la elite reale, minorități entice sau religioase. Acum, canalul taie toată Dobrogea de la vest la est, fiind o barieră pentru organismele care nu pot să îl traverseze… o linie de demarcație care poate va avea cândva și efecte negative asupra viabilității metapopulațiilor diferitelor specii… dar acestea sunt deja atât de agresate de utilizarea terenului pentru agricultură, încât asta este problema lor cea mai mică… fiind deja constrânse la infinitezimale arii naturale (multe desemnate pe hârtie ca fiind “arii protejate”)… ceva naturalețe încă persistentă în peisaj.

Mamaia

Zona costieră dobrogeană prezintă faleze de loess (și uneori calcare)… înălțimea maximă a acestora fiind pe la 40 de m, dar în general cam 15 m… plaje și cordoane de nisip, și are un aspect dantelat prin succesiunea de golfuri și capuri/ promontorii. Litoralul româneasc de doar 245 km lungime, este expus la o presiune umană crescută pentru a asigura “accesul la mare” a unei populații de cca 20 milioane de locuitori… dintre care cca 1 milion de turiști ajung anual pe aceste plaje…. Partea deltaică a zonei costiere a rămas relativ naturală, cu mici excepții, însă dinspre Capul Midia la sud până la granița cu Bulgaria, litoralul este în mare parte acoperit de infrastructură urbană și mai ales turistică, cca 250 de hoteluri (în 2010), parcări, terase șamd, ceea ce face ca ecosistemele naturale să fie total eradicate, sau eventual să se păstreze mici suprafețe mai naturale, cum ar fi cele din zona falezelor de la Vama Veche – 2 Mai, zona Mlaștina Hergheliei de la Mangalia, ori dunele de nisip de la Agigea… deja puternic ruderalizate.

Plaja la Mamaia

Distracție de secol 21

Cum dispare Natura? Fosta mlaștină Comorova este transformată în lacuri de agrement printre hotelurile de pe la Neptun/ Olimp, fosta pădure Comorova are rămășițe sub formă de parcuri de distracție străbătute de alei… Lacul Mangalia, inițial un liman fluvio-marin, a fost deschis către mare prin tăierea cordonului de nisip litoral, iar acum adăpostește vapoare, partea din amonte fiind separată sub numele de lacul Hagieni… iar vecinătatea acestuia are pompe de extragere a apei pentru Mangalia șamd.

Casinoul de la Constanța

Zonă urbană – Constanța

Forfota orașului portuar Constanța (Tomisul antic), cu vapoare de mare tonaj care alunecă spre mare sau se apropie dinspre larg… extinsa zonă urbanizată… Șirul de stațiuni turistice dezvoltate în secolul 20, supraaglomerate din Mamaia până la sud de Mangalia și presiunea dezvoltatorilor de a înainta către Deltă… luxul unora dintre hotelurile de pe la Mamaia situate pe cordonul de nisip dintre lacul Siutghiol și mare…

Lacul Techirghiol


Eforie Nord amplasat între Lacul Techirghiol și mare, stațiunea Techirghiol la nord de lac exploatează beneficiile nămolului din zonă… Mangalia (fostul Callatis al grecilor antici), are și ea atractive oferte balneare prin nămolurile de pe la Mlaștina Hergheliei și prin izvoarele sulfuroase din zonă… ca și plajele cu nisipuri fine. Și astfel, mare parte a zonei costiere a devenit acoperită de oameni.

Portul turistic Constanța

Portul de vase mari

Au mai fost dezvoltate… infrastructura energetică a centralei nucleare Cernavodă, parcuri de eoliene care căsăpesc păsările în migrație, astfel că prezența umană “modernă” este devastatoare pentru ceea ce a mai rămas din Natură. Populația județelor Constanța și Tulcea în 2002 a fost de 970.000 de locuitori, din care doar o mică parte, cca 15.000 de oameni sunt în afara Dobrogei continentale, în teritoriul zonelor umede deltaice. Se și vede rezultatul…

Te poți întreba, dacă este un așa de mare dezastru pentru natură, ce mai caută oare naturalistul în Dobrogea? Iar răspunsul ar putea să fie: naturalistul caută minunile. Pentru un potențial nou vizitator al valorilor naturale ale Dobrogei, situația nu pare foarte promițătoare. În afara marilor artere, o sumedenie de drumuri sparte sau desfundate care necesită mașini de teren serioase, praf care intră “pe-oriunde”, lipsa semnalizărilor de căi de acces, localnici care rareori au habar de existența ariei protejate, sunt aspecte care pot tempera avântul “explorărilor”. Desigur, aceste situații de “capăt de lume” au contribuit și la păstrarea naturaleții unor zone aflate în locuri puțin-umblate, unde seara mistreții ies liniștiți la margine de pădure, unde șacalii se perindă prin stepe aparent-nemărginite, peisaje peste care acvile aparținând unor specii rare se rotesc jucându-se prin curenții de aer. Naturalistul caută să vadă și să înțeleagă acele bijuterii naturale, habitatele nealterate de oameni, acele locuri care sunt populate de plante stepice și păduri xerofile, stâncăriile cu flori și fluturi, paradisul reptilian și raritățile ornitologice… ceea ce altundeva nu poate fi văzut! Doar în ceea ce se mai păstrează din Dobrogea Naturală. Stepe cu arome de pelin, țestoase de uscat ce se plimbă agale printre ierburi și tufe, acvile și hereți, spectaculoase râpe și “canioane” în loess, păduri de stejari xerofili scunzi și cârciți invadați uneori de liane… pâlcuri de bujori cu flori roșii în luna mai, sunetul metalic strident al cicadelor în înăbușitore călduri de vară… cârduri de gâște sălbatice pe timp de iarnă… oricând faci o vizită ai ceva spectaculos și interesant de observat. Dacă ai interesul să vezi, ai dorința de a cunoaște, și capacitatea intelectuală de a înțelege…

© dr. Peter Lengyel

PS. “(…) original ca înfățișare fizică și etnică, (…) plin de amintiri străvechi (…) Cuprinsă de trei părți de ape: Marea Neagră și Dunărea cu delta și larga sa luncă alcătuind Balta Brăilei și Ialomiței, Dobrogea apare ca o peninsulă ridicată în chip de prispă, cu vreo 100 metri, în mijlociu, deasupra nivelului mării. Numai la capătul nordic se ridică munți mici și domoli, iar în capătul sudic, prispa se înalță pe nesimțite la aceeași înălțime ca și în nord, adică ceva peste 400 m. (…) comori ale trecutului care apar în belșug, îndată ce zgârii pământul, fie în chipul unui torso sau unui cap de statuie, fie sub înfățișarea unui sarcofag sau unui capitel cu frunze nobil sculptate – crâmpeie de armonie divină, fixate în piatră. (…) români, turci și tătari (…) greci, armeni și evrei. (…) florile lui fine și parfumate de stepă. (…) Desigur era frumoasă și stepa de odinioară, bătută de vânturile tari ale mării, îmbălsămată de aroma plantelor amare, înalte cât omul, cu drumurile adâncite în lut, încolăcindu-se pe văile uscate și unind cătune cu bordeie mizerabile, în jurul cărora se jucau copii cu ochii oblici și se adunau la cișmele de piatră femei învăluite; erau poate impresionante și cântecele monotone și triste ale tătarului cu mers legănat și chemarea muezinului întors cu fața spre Mecca, în turnul de scânduri al umilei geamii.” G. Vâlsan, Dobrogea, extrase din cuvântarea ținută la Turda, 15 martie 1925, publicată în Buletinul S.R.G., Tom LIV, București 1935.

Mai am un singur dor, în liniștea serii…

Acest articol a fost publicat în Dobrogea si Delta Dunarii. Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

45 de răspunsuri la Zbor peste Dobrogea

 1. Frumos Peter… Frumos… De cand imi propun si eu sa fac lucrul asta dar ba nu am timp, ba nu am bani :)).

  Cele bune,
  Daniel

  Apreciază

 2. profesor zice:

  Eseul este foarte interesant si merita vazut de multa lume…dar un eseu fara niste idei de viitor are numai valoare intelectual contemplativa. Trebuie idei care sa tina cont si de conservarea biodiversitatii dar, in aceeasi masura si de oameni, de oamenii care traiesc acolo, care trebuie sa-si asigure subzistenta si de societatea care trebuie sa se dezvolte, Poate ar trebui adaugate fotografii cu parcurile eoliene, poate ar trebui spus ca atunci cand nu s-a mai cultivat nimic pe langa Parcul Muntii Macinului pasarile care au nevoie de rozatoare mici au fost in pericol…poate ar trebui spus cat s-a construit pe plajele sensibile de la Marea Neagra, cati au incercat sa se opuna extinderii carierelor

  Apreciază

  • peterlengyel zice:

   Va multumesc pentru apreciere. Cred ca sunteti de acord cu mine, ca un scurt text („eseu”) nu poate sa isi doreasca sa rezolve toate problemele existente in Dobrogea. Eu as fi multumit ca el sa aiba macar „o valoare intelectual contemplativa”. Evident, textul este scris dintro perspectiva asupra relatiei dintre biodiversitate si om… si prezinta degradarea ecosistemelor naturale ca o consecinta a distrugerilor facute de om. Se constata ca natura dobrogeana mai este prezenta doar in nesemnificative ‘mostre’, ecosistemele naturale reprezentand cvasizero ca intindere fata de ce era candva situatia naturala. Poate ca daca se ajunge la constientizarea publica a situatiei, a realitatilor dramatice a naturalului stepelor, silvostepelor si zonelor costiere, vor exista si initiative coerente de a salva aceste ultime si marunte zone naturale? Cat despre pericolul pentru biodiversitate creat prin parcurile de eoliene, a mii de astfel de bariere puse pe calea de migratie a pasarilor numita Via Pontica… vom discuta altadata.

   Apreciază

 3. crisuadi zice:

  Excelent articol , felicitari !
  Dati-mi voie totusi sa fiu un pic sceptic in privinta procentelor si a proportiilor : 1 – 99% , in ceea ce priveste naturalul . Apoi , ar trebui definit clar naturalul .
  In final , as vrea sa mai fac o remarca : omul este , a fost si va fi natura . Face parte din natura , asa cum e , un factor de risc . Natura isi are caile ei , cu toata interventia omului (pe care unii o considera ca nenaturala , ca un factor din afara naturii care face numai prapad ! ) , natura va gasi un echilibru .
  Trebuie sa fim grijulii , nu ingrijorati . Ingrijorarea nu duce la actiune , este o vaicareala , buna si ea , dar atat .
  Gresala dumneavoastra este ca nu priviti in ansamblu , adica excludeti omul din natura . Omul nu este natura , vine din afara , modifica , face rau , strica si pleaca . Daca privim lucrurile in felul asta (din avion – iartati-ma , nu e o rautate! ) , nu vom gasi solutii niciodata.
  La buna revedere si mult succes in ce faceti !

  Apreciază

  • peterlengyel zice:

   Evident, omul este parte din natura, adica o specie de animal, un mamifer dintre primate: practic, o specie de maimuta. Intrebarea este, cat de natural este oare ca o oarecare specie de maimuta sa submineze ecosistemele, sa le distruga local si, aditionate aceste distrugeri locale, sa produca o criza globala a ecosferei… o extinctie in masa a speciilor. Prezenta masiva a omului si interventiile umane duc la distrugerea/ eradicarea ecosistemelor naturale, asa cum se vede si in imagini… terenuri agricole fara margini. Multe specii dispar din peisaj din cauza omului. Este dreptul dvs sa fiti sceptic in privinta raportului 1% – 99%, iar acest raport depinde evident de ce anume consideram natural/ cvasinatural.

   Totusi, daca ar fi insumate terenurile agricole si cele cu infrastructura localitatilor, cailor de comunicatii samd, si s-ar face o raportare la teritoriul dobrogean, ar rezulta ca ‘natura’ mai are foarte putin spatiu. Iar acel spatiu ‘natural’ poate fi suprapasunat, ruderalizat (spre exemplu in infinitezimala rezervatie de dune de la Agigea), poate fi plin de gunoaie ca pe la malul sudic al lacului Techirghiol, poate sa fie ‘padure’ plantata, constituita din plopi hibrizi ca cele de pe langa Dunare, poate sa fie ‘padure’ de salcam si pin negru/ monoculturi silviculturale (inclusiv in rezervatia padurea Hagieni, sau pe dealul Alah Bair, ori pe la Gura Dobrogei) care nu au nici o treaba cu naturalul samd. Daca pana si prin padurea din zona Macin se vad sirurile cum au fost plantate acele zone… de carierele de piatra nu mai zic nimic. Canaralele de la Harsova sunt totalmente inconjurate de case, iar pe stancile lor vegetatia se ruderalizeaza. La Canaraua Fetii, dupa ce treci de cariera de piatra si ajungi la „aria protejata”, vezi ca pe langa stancile impresionant de frumoase, se intind chiar si aici, la capat de lume, mari tarlale de floarea soarelui (in 2011) sau alte cereale in alti ani. La Aliman, din aflorimentul plin de fosile se sparge „piatra” pentru a fi folosita la fundatii de case din zona. Capul Dolosman are o mica suprafata de vegetatie stepica (prin care se fac sapaturi la cetatea Argamum), inconjurata de lanuri de cereale, oameni care vin sa faca gratare la marginea lacului, pescari unditari si cu navoade samd.

   La nord de Petromidia, in urma cu mai multi ani am fost la un lac care mirosea puternic a produse petroliere… acum am trecut pe acolo la cateva sute de m altitudine si te gandeai ca imediat „explodeaza peisajul”… Pana si in ariile protejate se vaneaza, adica animale salbatice sunt omorate din sadica placere. Asadar, consider ca nu se poate ca o „analiza perfecta” sa ajunga la concluzia ca din teritoriul dobrogean se pastreaza in stare naturala 10%, dar usor se poate ca acea analiza sa arate ca mai exista natural doar 0,1%. Cat despre realitatile ‘de teren’ din ariile protejate dobrogene, o sa postez pe acest blog ceea ce cred ca este relevant… cand voi avea timp de ele… Sunt sigur ca o sa va placa. Dealtfel, doresc sa va multumesc pentru comentariu.

   Apreciază

 4. Felicitari ! Asemenea efort merita toata consideratia – va admir si pt. receptivitatea fata de unele pareri „contra”.Mergeti inainte – aveti avantajul cunoasterii directe la „locul faptei”.Am fost si eu martor la multe devalorizari naturale -Transfagarasanul,Transalpina samd – in care OMUL si-a incordat muschi si mai putin gandirea ( o fi ramas la Hamalgia, numai).

  Apreciază

 5. Rocky zice:

  Splendide imagini, foarte interesante explicatiile. Multumesc!

  Apreciază

 6. Salut, excursia de cateva minute deasupra Dobrogei, de la sud la nord si invers, insotita de explicatii, mi-a dat emotii. Parca am vizionat documentarul Earth. Cu toate astea, raman cu impresia, in comparatie cu alte locuri din Romania, ca este multa natura, inca, in Dobrogea. Mai ales in Dobrogea de Nord, valea Taitei.

  Apreciază

  • peterlengyel zice:

   Privind aceasta postare, impresia ca in Dobrogea se pastreaza inca multa „suprafata cu natura” poate fi data de faptul ca 1. nu dorem sa fotografiez redundant monotonia tarlalelor monoculturale de floarea soarelui, porumb sau grau care acopera peisajul, si 2. chiar dintre imaginile agriculturale realizate, am inclus doar cateva in postare fiind 3. interesat sa fotografiez putinele locuri inca naturle si sa arat ca ele exista… inca. Din punct de vedere al valorii biologice a putinelor arii naturale inca existente, Dobrogea este un paradis de biodiversitate. Cat priveste relativa naturalete, exista zone si mai dramatic distruse decat Dobrogea, unde ecosisteme naturale sunt cvasi-inexistente, cum este spre exemplu marea campie a Baraganului…

   Apreciază

 7. Adrian Bomb zice:

  „Acum avem o populație amestecată de valurile timpului… ruine de cetăți grecești si fortificații romane ale teritoriului numit cândva Scitia Minor, moschei musulmane încă utilizate de turci și tătari, case cu albastre porți și garduri ale rușilor lipoveni, urme ale grecilor, bulgarilor, ucrainienilor șamd, și prezența mai recentă dar masivă (acum 91%) a românilor proveniți din masiva colonizare începută pe la sfârșitul secolului 19… plecarea bulgarilor în Bulgaria, plecarea masivă a turcilor către Turcia lui Ataturk… arată cât de multe au fost și sunt în schimbare… nimic nou sub Soare… doar o forfotă a oamenilor.”

  Pentru o clipa, citind inceputul foarte descriptiv al paragrafului, m-a cuprins nostalgia vacantelor copilariei. Si tutusi, in continuarea lui, nu vi se pare o abordare tendentioasa a prezentarii locuitorilor locului? Sau poate va bazati comentariile pe inscrisurile vremilor lui Mircea cel Batran sau ale lui Mihai Viteazul pe care nu le-am gasit noi si care certifica faptul ca romanii erau o minoritate atat de mica, stiu si eu, sub 6-8%, in acele vremuri? Putina istorie pe care o cunosc imi spune ca si daci locuiau pe aici la vremea lor, sau ar trebui sa nu ii luam in calcul ca fiind viitorii romani?

  Mie, altfel, mi-a placut eseul. Ramane ca valoarea lui stiintifica si utilitatea informatiilor sa fie validata de specilisti

  Apreciază

 8. Pingback: FOTO În zbor peste Dobrogea

 9. Marius Cosmeanu zice:

  Good work! Gratula, Peter!

  Apreciază

 10. AndreiAno zice:

  Am recunoscut majoritatea peisajelor din poze, mai puţin din ultima (promontoriul). Unde este făcută?

  Apreciază

 11. Wow, e superb fotoreportajul! Felicitări!

  Apreciază

 12. feri zice:

  un articol documentat si bine structurat ..plin de informatii extrem de interesante ..! multe din locuri le-am fotografiat si eu tot din aer .
  .din nefericire eternul razboi dintre noi ..oamenii ..?? si natura este din ce in ce mai mult o autodistrugere sigura …!zone precum cheile dobrogei,cochirleni,hagieni ,portita ,corbu….argamum..ar trebui inchise definitiv pentru activitati economice ..! chiar daca abuzurile facute ramin fara tragerea la raspundere a vinovatilor …cred cu tarie ca prin articole si fotografii..,prin dezbateri si atitudini manifeste …mai putem face ceva ..!

  ..cu respect …

  Apreciază

 13. Interesant si frumos periplu! Multumim pentru impartasire!

  Apreciază

 14. Frumos… pertinent… pe sufletul meu!
  Felicitari Peter! Sper sa ne mai delectezi cu eseuri d’astea…
  Am o sugestie: daca ai traduce eseul in Engleza… l-am putea populariza si iubitorilor de frumos din Strainatate… Romania are si prieteni…

  Apreciază

 15. razvandmn zice:

  Foarte frumos eseul, foarte frumoasa zona, cine ajunge sa o cunoasca se indragosteste de ea!

  Apreciază

 16. Dragoş zice:

  BRAVO ! RESPECT !
  Am înteles condiţiile tehnice din Cessna …
  De unde a fost decolarea, cât a durat şi cât a costat zborul ?

  Mulţumesc,
  Dragoş

  Apreciază

  • peterlengyel zice:

   Ora de zbor cu un astfel de aparat este de cca 300 euro, negociabil ca aproape orice. Un zbor care sa merite cat de cat, poate fi dimineata cca 2-3 ore sau seara 2-3 ore. Acesta a fost un zbor de seara, de peste 3 ore. Decolarea si aterizarea au fost la Tuzla.

   Apreciază

 17. Anonim zice:

  Splendide fotografii si excelent articol!

  Apreciază

 18. Raftopol Andrei (Braila) zice:

  Locurile imi sunt binecunoscute (eu fiind localnic), -doar perpedes, deci perspectiva nu e la fel de „lamuritoare” precum in fotografiile aeriene, drept pentru care va multumim.
  Exista sute de tumuli in Dobrogea (si in sudul Basarabiei, Bulgaria), s-a obosit cineva pina acum sa-i inventarieze? O remarca cinica acum: daca n-ar fi acele „araturi” am muri de foame. Ori noi, ori natura, care pe care. Se ara ca sa avem noi ce arunca produse expirate din supermarketuri. Si culturile agricole sunt estetice ca peisaj (vezi VanGogh-„Floarea Soarelui”, Shishkin-„Campul De Secara”, Monet-„Camp Cu Maci”, etc.).
  Lumea nu stie, vreau sa amintesc aici ca Dobrogea a fost de fapt 80% PADURE, intrerupta pe alocuri de silvostepe. Stepele golase („curate”) ce le vedem azi sunt datorate omului. Acea „goliciune” pe care o vedeti azi pe dealuri, este la fel de antropica ca si terenurile agricole (!). Exact ca in Marea Britanie, candva toata impadurita.
  Micile dealuri stepice, insule stancoase, chiar tumuli, sunt ultimele refugii-oaze ale florei rare in mujlocul unor „mari” agricole? Am o veste grozava: 3000 de eoliene (gigantice, peste 100 de metri) vor fi infipte exact in aceste mici oaze (sic). Se sapa un crater de 12m. diametru si 5-6 m.adancime, 100 m.c beton si armatura, plus platforma pentru uriasa macara, plus drumul de acces (pietris pentru tonaj greu, exact ca la rachetele care au zburat pe luna), plus sant sapat cu excavatoarele pentru cablurile electrice. Dobrogea e Rosia Montana, n-or sa piarda unii miliarde pentru „niste floricele”. E la moda energia „verde”. Ca sa avem noi ce risipi cu reclame luminoase in orase.

  Apreciază

 19. Pingback: relic hunter « Blogu lu' meleacă

 20. Exceptional, numai daca ar fi mai mult asemenea continut de calitate in web-ul nostru… Tot respectul meu.

  Apreciază

 21. Angy zice:

  Multumesc pentru aceasta „plimbare”. Nici ca as fi putut sa-mi cunosc mai bine casa.
  Eu visez la o comunitate in care fiecare om, sa-si insuseasca o bucata de teren si sa o aduca la forma unei paduri. Foioase si conifere, pomi fructiferi, arbusti, iaz, gradina de legume, de flori, cereale si o casuta din materiale naturale care sa se ascunda un peisaj, nu sa iasa in evidenta. Asa ceva i-ar putea asigura unei familii autonomia alimentara, iar monoculturile ar putea disparea.
  Cer parerea dumneavoastra: Sa-mi incerc visul aici, sau Dobrogea este deja vanduta? Stiu cat este de exploatata si mai nou vor sa aduca extragerea gazului sist. Asta e picatura care ar umple paharul!
  Inca odata multumiri, si felicitari pentru blog!

  Apreciază

  • peterlengyel zice:

   Un teren care sa sustina o familie la un nivel rezonabil de bunastare… depinde mult in ce zona se situeaza geografic si care sunt pretentiile umane. Pentru a asigura autonomia alimentara la nivel de familie, ar insemna o munca dura, oricum. Dobrogea este cam arida si greu ar putea sa fie realizata o comunitate asemanatoare cu cea pe care o descrieti… cel putin mai greu decat in alte zone din aceasta tara.

   Apreciază

 22. Angy zice:

  Multumesc tare mult pentru raspuns, chiar imi este de ajutor in decizia ce o am de facut.
  Pretentiile mele nu sunt mari, vreau doar sa ma reintegrez in natura si sa las ca natura sa lucreze pentru mine, si nu eu…adica sa nu incerc sa scot si „untul” din pamant. Imi place ideea de permacultura si de casa naturala., de a ma hrani si construi cu ceea ce se gaseste in mediul inconjurator respectiv.
  Daca nu cer prea mult, a-i putea( acum am vazut ca avem varste apropiate) sa-mi dai macar o idee despre unele locuri din Romania care s-ar putea potrivi cu acest gen de comunitate?

  Apreciază

  • peterlengyel zice:

   Din punct de vedere geografic, cred ca cel mai adecvat ar putea sa fie un loc din zona de dealuri din vecinatatea Carpatilor, cu expunere a versantului catre sud-est, relativ ferit de vant puternic, nu departe de un curs de apa dar in afara zonei inundabile in perioade de viituri mari. Pe langa acest aspect, ar mai trebui luat in calcul si contextul social/ cultural al zonei, distanta pana la marile asezari urbane, distanta pana la retele de circulatie/ transport etc. Depinde ce vrei, o comunitate ascunsa si autosuficienta, sau ceva care sa aiba venituri spre exemplu din ecoturism…

   Apreciază

 23. Angy zice:

  Iti multumesc inca odata. Imi doresc o comunitate autosuficienta, dar nu neaparat ascunsa. Ecoturismul mi-l doresc mai mult in ideea de a putea duce mai departe exemplul. In judetul Hunedoara cativa curajosi au inceput deja acest proiect, dar eu fiind din Tulcea am inca unele retineri datorita distantei dintre judete. Informatiile gasite aici m-au indemnat sa-ti cer cu incredere parerea…

  Apreciază

 24. Pingback: Fliyng over Dobrogea | Only in Romania

 25. mariana mirela zice:

  superba prezentare…..cuvintele sunt de prisos. Dar imaginile sunt cu adevărat indispensabile.

  Apreciază

 26. Vama Verde via FB zice:

  Articolul este excelent! Felicitari

  Apreciază

 27. Camelia Văsuianca via FB zice:

  Dobrogea cea plină de mister, istorie și fascinantă… Frumoasă povestea!

  Apreciază

 28. Oneng Dyah via FB zice:

  great shot..

  Apreciază

 29. Marina Stefan via FB zice:

  o tona de argumente pro natura ! Felicitari !

  Apreciază

 30. Monica Axini via FB zice:

  da… regiune biogeografica UNICA prin istoria si structura sa geologica, precum si prin biodiversitatea ei (elemente de flora si fauna, diversitate antropica)

  Apreciază

 31. cezar zice:

  frumos, frumos, altfel vezi tara de sus !

  Apreciază

 32. Wow! Arată superb. Parcă ar fi un album National Geographic, dar fără filigran. Interesant blog, OP.

  Pe mine, imaginile de genul ăsta parcă mă iau de guler și îmi zic: uite, tâmpitule, cât e de frumoasă zona! 😀

  Apreciază

 33. „Oameni și cai (mamifere care lucrează pe câmp)”

  Ha ha. Interesantă perspectivă.

  Apreciază

 34. La fel de mult ca imaginile ma impresioneaza si intentia de a le localiza si de a le explica pe fiecare. Foarte bun!

  Apreciază

 35. chester31 zice:

  foarte frumos articol, tine tot asa 🙂

  Apreciază

 36. peterlengyel zice:

  4 minute de zbor la firul ierbii; senzatie de pasare de prada care face virajele si aluneca razant, fix pe unde vrea.

  3 minute de zboruri joase, cu fine atingeri ale pamantului; imi aduce aminte de Dobrogea

  Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s